سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به تغییر سامانه آموزش دانشگاه اطلاعات آموزشی (مشخصات دانشجویان، دانش آموختگان و ...) این سامانه تنها جنبه نمایش اطلاعات را داشته و قابل تغییر نمی باشند.
تغییرات اطلاعات تنها در بخش های درخواست های تدریس و سامانه پژوهشی قابل استناد هستند
برای دسترسی به سامانه آموزش از لینک edu.uast.ac.ir استفاده کنید.
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
  ___   ___  _ _   ______ 
 / _ \  / _ \ | || |  |____ |
 | (_) | | | | | | || |_   / / 
 > _ < | | | | |__  _|  / / 
 | (_) | | |_| |  | |   / /  
 \___/  \___/   |_|  /_/