سامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به تغییر سامانه آموزش دانشگاه اطلاعات آموزشی (مشخصات دانشجویان، دانش آموختگان و ...) این سامانه تنها جنبه نمایش اطلاعات را داشته و قابل تغییر نمی باشند.
تغییرات اطلاعات تنها در بخش های درخواست های تدریس و سامانه پژوهشی قابل استناد هستند
برای دسترسی به سامانه آموزش از لینک edu.uast.ac.ir استفاده کنید.
دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 _ _   ___  ____   ___ 
 | || |  |__ \ |___ \  / _ \ 
 | || |_   ) |  __) | | (_) |
 |__  _|  / /  |__ <  \__, |
  | |  / /_  ___) |  / / 
  |_|  |____| |____/  /_/